ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

O NAS

Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. od 2001 roku świadczy usługi w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i użytkowymi.
Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem  nieruchomością, kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy.
Deklarujemy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.
Firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA  na kwotę 200 000,00 w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Mamy niezwykłą przyjemność poinformować Państwa, iż Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o. o. po raz kolejny został nagrodzony wyróżnieniem – Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy.
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ:
W ramach administrowania wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość rynkową nieruchomości.

 

Obsługa księgowo-bankowa:

 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

 

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nie-ruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych - umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa, w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,
 • zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólno-ty,
 • nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 • wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone,
 • opłacanie, z posiadanych przez Wspólnotę środków, ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • zapewnienie  dyżuru telefonicznego  w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

 

Obsługa administracyjna:

 • rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli,
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych,
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,
 • realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,
 • zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.),
 • weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
 • przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty.

 

Obsługa prawna:

 • opracowywanie i  zawieranych umów,
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy - w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
 • zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.